#4 Regnskab, revision og skat

Når du udlejer en bolig, driver du som udgangspunkt erhverv, og du er skattepligtig af lejeindtægterne efter Statsskattelovens principper, hvorefter man beskattes af nettoindtægten. Nettoindtægt betyder, at du i lejeindtægterne kan fradrage de udgifter, som i årets løb er medgået til at erhverve, sikre eller vedligeholde indtægten.

Som forældrekøber betyder det, at du skal beskattes af huslejeindtægten minus de udgifter, du har afholdt til ejerforeningens ordinære drift, til ejendomsskat, vedligeholdelse, regnskab m.v.

Resultatet heraf = skattepligtig indkomst af udlejningen.

Dette resultat kan som udgangspunkt beskattes efter 3 modeller

  • Efter Personskattelovens bestemmelser
  • Efter Kapitalafkastordningen
  • Efter Virksomhedsskatteordningen/Virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen er som altovervejende hovedregel den mest attraktive model. Dette skyldes flere forhold. De vigtigste er, at du får fradrag for rente- og bidragsomkostninger direkte i virksomhedens indkomst. I de to andre ordninger, får du kun fradrag for renter og bidrag som negativ kapitalindkomst, hvilket ofte kun indebærer en ca. halv så stor skattebesparelsen i forhold til, hvis man som i virksomhedsordningen får lov at modregne direkte i virksomhedsindkomsten.

En anden væsentlig fordel er, at du med virksomhedsordningen kan udskyde beskatningen af eventuelle skattemæssige overskud til et tidspunkt, hvor du eller din ægtefælle ikke betaler topskat.

Underskud fra udlejningen kan blot modregnes i din eller i din ægtefælles øvrige skattepligtige indkomst.

Der er dog et ”men”. Virksomhedsordningen er en kompliceret størrelse, som kræver erfarne revisorer eller skattefolk, som decideret er uddannede til at bruge virksomhedsordningen. Hvis du ikke er uddannet inden for skatteret og har modtaget uddannelse og træning i brug af virksomhedsordningen, vil man som lægmand kun med en betydelig portion held kunne udarbejde regnskab og selvangivelse korrekt.

Anvender man virksomhedsordningen, er der desuden lovkrav om, at der bogføres i et ”rigtigt” bogføringssystem som f.eks. C5, Navision eller Economic, hvor der ikke kan slettes, og hvor der er et tydeligt bogføringsspor og et tydeligt transaktionsspor.

Fordelene ved anvendelse af virksomhedsordningen er ofte betydelige – men anvendes ordningen forkert eller bogføres der ukorrekt, opfylder man ikke kravene til anvendelse af ordningen efter Virksomhedsskatteloven, og dermed risikerer man at blive omfattet af den mindre gunstige regulering efter Personskatteloven.

Hos os kan du få hjælp til at udarbejde og indberette regnskab for dit forældrekøb således, at det gøres korrekt og med størst mulig udnyttelse af de skattemæssige muligheder.

I enkelte tilfælde er det mere optimalt af anvende kapitalafkastordningen eller beskatning efter Personskatteloven. En kontrol af dette er indarbejdet, når man får professionelle til at varetage regnskabet, således at man hvert år beskattes efter den mest optimale model.

Ønsker du hjælp til bogføring, regnskabsopstilling, skattemæssig optimering og indberetning til Skattestyrelsen, kan vi tilbyde højt specialiseret assistance til 3.900 kr. inkl. moms.