Nye offentlige vurderinger

De første nye ejendomsvurderinger er sendt ud

I en pressemeddelelse fra Vurderingsstyrelsen den 21. oktober 2021 oplyste styrelsen, at der på dagen blev udsendt de første 50.000 nye ejendomsvurderinger til parcel- og rækkehusejere. Dette er første gang, at der fremsendes nye ejendomsvurderinger siden 2011.

Læs mere

Afgørelse om famileoverdragelse

Familieoverdragelse – nyeste praksis fra Landsskatteretten om 15%-reglen

I en nyere afsagt Landsskatteretsafgørelse har en skatteyder fået medhold i, at det forhold, at der i forbindelse med overdragelsen af en ejendom blev aftalt og godkendt overtagelse af realkreditlån, der oversteg overdragelsessummen, ikke udgjorde særlige omstændigheder. Læs mere

Nye regler for forældrekøb fra 2021 – forældrekøb kan formentlig forblive i virksomhedsordningen

I et nyligt udsendt lovudkast, varsler regeringen, hvordan man rent lovmæssigt vil implementere de flere gange fremsatte ønsker om at ”tage forældrekøb ud af virksomhedsordningen”. En sådan udtagning ville få betydelige skattemæssige konsekvenser for nogle, og det ville under alle omstændigheder udgøre en forringelse af de skattemæssige muligheder, for folk der udlejer fast ejendom, hvis de udlejer til nærtstående. Læs mere

Familiesalg af lejlighed til barn – ny offentlig vurdering udskudt igen – hvilke regler gælder?

I maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt (ændret) værdiansættelsescirkulære, som udvider 15%-reglen til en 20%-regel.

Desuden bliver værdiansættelsescirkulæret præciseret således, at man alene kan værdiansætte en ejendom +/- 20% af den offentlige vurdering, hvis der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”. Begrebet ”særlige omstændigheder” omtales længere nede i artiklen.

Læs mere

De nye offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen – udsendes tidligst i sommeren 2021

De offentlige ejendomsvurderinger er endnu engang blevet udskudt, og denne gang skyldes udsættelsen, at der er udfordringer med test, og at medarbejdere har været hjemsendt på baggrund af Covid-19. Udskydelsen betyder, at boligejerne tidligst kan forvente en ny offentlig ejendomsvurdering fra sommeren 2021 – og måske endda senere.

Læs mere

Faldgruber ved familieoverdragelse

Pas på disse faldgruber, når du sælger en forældrekøbslejlighed til dit barn

Familieoverdragelser har været brugt hos mange forældre, som har købt en bolig, som de har udlejet til deres børn – de såkaldte forældrekøbsboliger. Læs mere

Forældrekøb nye regler 2020/2021

Nye regler om forældrekøb fra 2021 (Finansloven 2020)

Finansloven 2020 indeholder indgreb mod forældrekøb. Forældrekøb kan fra 1. januar 2021 ikke længere indgå i virksomhedsskatteordningen. Den endelige implementering er ikke fastlagt endnu.

Læs mere

Kapitalafkast 2019

Kapitalafkast 2019 er 0%

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019.

På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018.

Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende.

Læs mere

Afgørelse om famileoverdragelse

Salg af forældrekøb – Barnets efterfølgende salg af familieoverdraget lejlighed

Når en lejlighed er overdraget videre i familien – enten fra et dødsbo eller i levende live – opstår der ofte usikkerhed omkring, hvornår denne overdragede lejlighed kan videresælges igen, uden at den erhvervende part (ofte barnet) bliver skattepligtig af fortjenesten (som ofte er af anseelig størrelse).

Læs mere

Kapitalafkast på 0% i indkomståret 2018?

Vi oplever, at færre og færre forældrekøbere stiller spørgsmålstegn ved, hvilken beskatningsmodel, der er mest fordelagtig at anvende i forbindelse med udlejning af forældrekøbsboligen, herunder også omvendte forældrekøb.

For et par år tilbage var kapitalafkastordningen i mange tilfælde et udmærket alternativ til virksomhedsordningen, da det beregnede kapitalafkast (i kapitalafkastordningen) var til at få øje på.

Læs mere