Kapitalafkast 2019 er 0%

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019.

På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018.

Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende.

Kapitalafkastordningen er typisk den beskatningsmodel, som forældrekøbere anvender, hvis de selv vil stå for at udarbejde skatteregnskab og indberette selvangivelsen/oplysningsskemaet, da der ikke er samme regnskabsmæssige krav ved brug af denne model, som der er ved anvendelse af virksomhedsordningen.

Ved brug af kapitalafkastordningen skal der alene udarbejdes en skattemæssig indkomstopgørelse samt beregnes et kapitalafkast. Et sådant regnskab er markant nemmere at udarbejde end et fyldestgørende skatteregnskab efter virksomhedsordningen.

Ingen fordele ved kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen er ikke lige så lukrativt at anvende som virksomhedsordningen, men den er dog normalt mere fordelagtig end opgørelse efter de almindelige skatteregler.

Men når kapitalafkastsatsen opgøres til 0%, er der ikke forskel på, om man benytter kapitalafkastordningen eller de almindelige skatteregler. Disse to ordninger giver skattemæssigt samme resultat, når der ikke kan beregnes kapitalafkast.

Defor oplever vi, at flere og flere forældrekøbere henvender sig til os for at få professionel bistand i forbindelse med udlejning af deres forældrekøb, så de kan få udarbejdet et regnskab, der opfylder kravene for anvendelse af virksomhedsordningen.

Anvendelse af virksomhedsordningen forudsætter et skatteregnskab, der indeholder specifikationer over virksomhedsspecifikke konti, herunder:

  • Indskudskonto
  • Mellemregningskonto
  • Kapitalafkastgrundlag primo
  • Kapitalafkastgrundlag ultimo
  • Evt. rentekorrektion

Desuden skal der udarbejdes en overskudsdisponering, og der skal være en klar adskillelse mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien, hvor der udarbejdes en bogføring efter mindstekravsbekendtgørelsen.

Virksomhedsordningen = fuldt fradrag og lempelig beskatning

En af fordelene ved at anvende virksomhedsordningen er, at man kan opspare evt. overskud til lempelig beskatning. Det vil sige, at man eksempelvis kan afdrage på gælden løbende med lavt beskattede midler. Dette giver en likviditetsmæssig fordel. Hvis man anvender kapitalafkastordningen, skal man pt. afdrage gælden med fuldt ud beskattede midler.

Desuden kan renteudgifter fratrækkes fuldt ud, og der skal ikke mange årlige renteomkostninger (samt bidragsomkostninger) til, før revisors honorar er betalt hjem (læs om vores regnskabsydelse: https://foraeldrekoebsguiden.dk/revisor-til-foraeldrekoeb/). Det betyder helt konkret, at renterne fratrækkes direkte i den personlige indkomst, der for topskatteydere giver en fradragsværdi på op til 58%.

Med revisors bistand slipper man desuden for selv at give sig i kast med et skatteregnskab i virksomhedsordningen, som for de fleste ikke-fagfolk er vanskeligt at udarbejde korrekt og fyldestgørende, og som ofte fører til fejl i selvangivelsen. Revisorbistand sparer egen arbejdsbyrde og tid, og man sikrer sig, at skatteligningen for udlejningen udarbejdes korrekt og optimalt.

I øvrigt er revisors honorar også fuldt ud fradragsberettiget, så det kan sjældent betale sig, at man selv giver sig i kast med virksomhedsordningen.

Hvis du ønsker sparring omkring valg af beskatningsmodel, eller hvis du vil vide mere om fordelen ved at anvende virksomhedsordningen frem for kapitalafkastordningen, er du velkommen til at kontakte Forældrekøbsguidens tilknyttede rådgivere.

Avatar photo

ForældrekøbsGuiden

Læs også:

Udgivet i

Bestil et uforpligtende opkald - udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst mulgt.